Zhang Xuefeng

Release time:2020-06-19 Source:
 

Personal Information

Family Name:    Zhang                   

Given Name:  Xuefeng

Email:  xuefeng.zhang@tju.edu.cn

Current Position:   Professor at School of Marine Science and Technology, Tianjin University

 

Education and Training

Apr.,2018-Present,Tianjin University, Professor;

Feb.,2013-Mar.,2018, National Marine Data and Information Service, associate research fellow/Research fellow;

Jul.,2012-Jan.,2013,NOAA/GFDL, Visiting scholar;

Jun.2005-Jun.,2012,National Marine Data and Information Service,

probationer/assistant research fellow/associate research fellow;

Sep.2006-Jul.2011, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Science, Dr. Degree;

Sep. 2002-Apr.2005, Zhejiang University,Fluid Mechanics,Master Degree;

Sep. 1998-Jul.2002, Shenyang Aerospace University, Bachelor Degree;

 

Research Fields

 Ocean modelling; Ocean Data Assimilation; Applied Oceanography

 

Main Publications

1. Shaoqing Zhang, Zhengyu Liu, Xuefeng Zhang, Xinrong Wu, Guijun Han, Yuxin Zhao, Xiaolin Yu, Chang Liu, Yun Liu, Shu Wu, Feiyu Lu, Mingkui Li, Xiong Deng,2020.Coupled data assimilation and parameter estimation in coupled ocean-atmosphere models: a review. Climate Dynamics,54:5127-5144.

2. Zhang L.,Wu X., Perrie W., Zhang X.*, Guan C.,2019.Ensemble estimates of the wave state related parameters in a sea spray parameterization scheme. Ocean Dynamics, 69(7).

3. Xuefeng Zhang*, Peter C Chu,Wei Li, Chang Liu, Lianxin Zhang, Caixia Shao, Xiaoshuang Zhang, Guofang Chao,Yuxin Zhao, 2018. Impact of Langmuir turbulence on the thermal response of the ocean surface mixed layer to Super Typhoon Haitang (2005). Journal of Physical Oceanography, 48 (8): 1651–1674.DOI:10.1175/JPO-D-17-0132.1.

4. Xuefeng Zhang*, Chaohui Sun, Chang Liu, Lianxin Zhang,Caixia Shao, Xiaoshuang Zhang, Yuxin Zhao, 2017. Evaluation of the Impact of Argo Data on Ocean Reanalysis in the Pacific Region, Advances in Mereorology,c01015:1,12

5. Xuefeng Zhang,Shaoqing Zhang, Zhengyu liu,Xinrong Wu,Guijun Han, 2015. Parameter optimization in an intermediate coupled climate model with biased physics.Journal of Climate,28(3):1227-1247.

6. Xuefeng Zhang,Guijun Han, Dong Li,Xinrong Wu,Wei Li, Peter C Chu,2015. Variational estimation of wave-affected parameters in a two-equation turbulence model, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,32(3):528-546.

7. Xuefeng Zhang,Dong Li,Peter C Chu,Lianxin Zhang,Wei Li,2015. Diffusion Filter for variational data assimilation of sea surface temperature in an intermediate climate model. Advances in Mereorology,474:1,17.

8. Xuefeng Zhang,Shaoqing Zhang, Zhengyu liu,Xinrong Wu,Guijun Han, 2016. Correction of biased climate simulated by biased physics through parameter estimation in an intermediate coupled model. Climate Dynamics,47(5),1899-1912.

9. Zhang, Xuefeng, Han, Guijun; Wang, Dongxiao; Deng, Zengan; Li, Wei, 2012. Summer surface layer thermal response to surface gravity waves in the Yellow Sea. Ocean Dynamics, 62(7), 983-1000

10. Zhang Xuefeng, Han Guijun, Wang Dongxiao, Li Wei, He Zhongjie, 2011. Effect of surface wave breaking on the surface boundary layer of temperature in the Yellow Sea in summer. Ocean Modeling, 38(3), 267-279

11. Zhang Xuefeng, Han Guijun, Wang Xidong, Zhang lianxin, 2014. Effects of Stokes production on summer ocean shelf dynamics. Acta. Oceanologica. Sin. 33(1),24-34                           

 

 

 
Address:92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin, P.R.China   Zip Code:300072    Tel:022-87370655
E-mail:marine@tju.edu.cn    Fax:022-87370655
Copyright © 2014 School of Marine Science and Technology,Tianjin University. All Rights Reserved.